ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Povinné údaje

21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


13. 6. 2016

Táborák 2016...

Více zde.


Zpět

1. Název subjektu                                 Domov mládeže a školní jídelna

                                                               Lovosická 42/439, Praha 9

 • Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 • Domov mládeže je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR

2. Důvod a způsob založení

 • Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
 • Domov mládeže je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
 • Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura                       organizační struktura 1.9.2015

4. Kontaktní spojení                              Kontakt na jednotlivé zaměstnance

                                                                 naleznete zde

4.1 Poštovní                                         1) Domov mládeže a školní jídelna

                                                                 Lovosická 42/439

                                                                 190 00 Praha 9

                                                              2) Domov mládeže a školní jídelna

                                                                  Dittrichova 15

                                                                  120 00 Praha 2

4.2 Adresa pro osobní návštěvy                Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

 • Konzultační hodiny výchovného poradce jsou úterý a středa 17.00 až 20.00, tel.: 774 544 706 
 • Konzultační hodiny speciálního pedagoga jsou pondělí až čtvrtek 15.00 až 17.00, tel.: 734 441 344 

4.4 Telefonní čísla                                    Asistentka ředitele: 286 003 113

                                                                 Ekonomka: 286 003 125

4.5 Číslo faxu                                           fax DM nemá

4.6 Adresa webu                                      www.dmlovosicka.cz

4.7 Adresa e-podatelny                            info@dmlovosicka.cz

4.8 Další elektronické adresy                   všechny elektronické adresy jsou uvedeny zde

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu 514835005/2700 Unicredit bank, a. s.

    VS: Identifikační číslo, číslo faktury

    Platbu lze provést i hotově a to vkladem do pokladny

6. IČ                                                          00638706

                                                                  IZO DM 110010469

                                                                  IZO ředitelství 600027651

7. DIČ                                                        CZ00638706

8. Dokumenty

8.1 Pedagogické dokumenty                      Vnitřní řád

                                                                   Školní vzdělávací program

                                                                   Rámcový pedagogicko-výchovný plán

                                                                   Minimální preventivní program

                                                                   Etický kodex

                                                                   Výroční zpráva 2015

8.2 Rozpočet                                              Rozpočet na rok 2016

                                                                   Rozpočet na rok 2015

9. Žádosti a informace                            Žádosti o informace

                                                                  posílejte na sekretariát nebo řediteli DM

10. Příjem žádostí a dalších podání        Poštou na adresu DM

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky se podávají písmeně na adresu DM (adresováno ředitelce DM), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

12. Formuláře                                             Správní řád

                                                                     Formuláře

 • Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

 • Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu
 • Životní situace související s DM a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější používané předpisy

 • Nejdůležitější právní předpisy a metodické materiály týkající se škol a školských zařízení

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.

Vyhlášky MŠMT

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

14.1 Vydané právní předpisy                      Vnitřní řád DM

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy                                      Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zakázky

V současné době nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Volná pracovní místa

V současné době jsou v DM a ŠJ Lovosická, Dittrichova volná  pracovní  místa

Uveřejňování smluv

Seznam povinně uveřejňovaných smluv najdete zde Arakis & Bellevillle 2006