Tento web využívá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přijímací kritéria

Organizační směrnice ředitelky k umísťování žáků a studentů v DM


Tato směrnice upravuje přijímání žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol
k ubytování v Domově mládeže Lovosická (dále jen DM).

Čl. 1   Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitelka DM.

Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu a věku.

O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou výše uvedeného školského zařízení na každý školní rok.

Ředitelka písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže.

Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže a internátu nepodléhá správnímu řízení.

Čl. 2 Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity DM, budou přednostně umísťováni žáci, kteří:

Čl. 3 Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže a internátu

Uzávěrka přijímání přihlášek je do data určeného hlavní vychovatelkou na aktuální školní rok. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením.

Čl. 4 Organizační postup při umísťování žáků a studentů

Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi plnoletým žákem nebo zákonným zástupcem (dále jen „žadatel“) a DM.

Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává splněním následujících podmínek:

  1. závazná přihláška je vlastnoručně podepsána žadatelem a ředitelem DM
  2. žadatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na daný školní rok
  3. žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o návštěvě školy, vstupní formuláře
  4. žadatel ve stanoveném termínu požádá DM o vydání čipové studentské identifikační karty ISIC, pokud takovou již nevlastní

Čl. 5 Ukončení ubytování na domově mládeže a internátu v průběhu školního roku

Během školního roku ukončí ředitelka žákovi umístění v DM pokud:

Čl. 6 Zrušení závazné přihlášky

V případě, že záloha nebude uhrazena do data určeného v přihlášce, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování v DM odstoupil. Závaznou přihlášku je vzhledem ke vzniklým nákladům možné zrušit po 30. 6. 2017 jen se storno poplatky specifikovanými v přihlášce na aktuální školní rok.

Při nástupu žadatele k ubytování bude záloha převedena na osobní účet žadatele vedený v DM.

V Praze dne 2.1.2017

Mgr. Lada Sojková
Ředitelka DM